Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Drawnie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Aktualizacja wniosku o najem lokalu na czas nieokreślony/najem socjalny lokalu* Mieszkaniowy zasób gminy Drawno
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona Środowiska
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla nieruchomości niezamieszkałych Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla domku letniskowego, lub innej nieruchomości o charakterze rekreacyjno wypoczynkowym Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla nieruchomości zamieszkałych Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla obiektów hotelowych Ochrona Środowiska
Informacja o gruntach -podatek rolny os. fizyczne Podatki i opłaty lokalne
Informacja o lasach - podatek leśny os. fizyczne Podatki i opłaty lokalne
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - podatek od nieruchomości os. fizyczne Podatki i opłaty lokalne
Krajowy transport osób - zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Transport
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżenskie Urząd Stanu Cywilnego
Odpisy aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej Ochrona Środowiska
Oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia usług Turystyka
Oświadczenie rodziców o zmianie imienia lub imion dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagodpodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane / odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sprostowanie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Ewidencja ludności
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Planowanie, zagodpodarowanie przestrzenne i budownictwo
Uznanie ojcostwa /uznanie dziecka poczętego Urząd Stanu Cywilnego
Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych (wydanych w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii) Urząd Stanu Cywilnego
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o dofinansowanie utylizację azbestu Ochrona Środowiska
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim Turystyka
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości Nieruchomości
Wniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków Rolnictwo
Wniosek o szacowanie szkód Rolnictwo
Wniosek o wpis do ewidencji obiektów Turystyka
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i użytków rolnych Rolnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji Nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego własność gospodarstwa rolnego w danym okresie Rolnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy dzierżawy gruntów Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie: łącznej powierzchni użytków rolniczych, osobistego prowadzenia gospodarstwa, posiadanych praktycznych kwal Rolnictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona Środowiska
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony/najmu socjalnego lokalu* z mieszkaniowego zasobu Gminy Drawno Mieszkaniowy zasób gminy Drawno
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu) Działalność gospodarcza
wydanie dowodu osobistego Dowody osobiste
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Drawno Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Ewidencja ludności
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia (w miejscu ) poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Drawno Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Ochrona Środowiska
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie Transport
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Transport
Wydawanie dowodu osobistego Dowody osobiste
Wydawanie odpisu z rejestru instytucji kultury albo księgi rejestrowej Ogólne sprawy urzędowe
Wydawanie zaświadczeń: • O figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości • wielkości gospodarstwa rolnego zgłoszonego do opodatkowania • wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego • przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zgłoszonym do opodatkowania Podatki i opłaty lokalne
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Ewidencja ludności
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Ewidencja ludności
Wypis i wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagodpodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zameldowanie na pobyt czasowy Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt stały Ewidencja ludności
Zaświadczenie o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenie na wykonanie, lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi Planowanie, zagodpodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w drodze Planowanie, zagodpodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zgromadzenia Zbiórka publiczna
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w Gminie Drawno Ochrona Środowiska
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona Środowiska
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ochrona Środowiska
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa stanowiącego wywrot/złom Ochrona Środowiska
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona Środowiska
Zgłoszenie zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Oświata i edukacja
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Podatki i opłaty lokalne