Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Drawnie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Aktualizacja wniosku o najem lokalu na czas nieokreślony/najem socjalny lokalu* Mieszkaniowy zasób gminy Drawno
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Ochrona Środowiska
Deklaracja na podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja na podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla nieruchomości niezamieszkałych Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla domku letniskowego, lub innej nieruchomości o charakterze rekreacyjno wypoczynkowym Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla nieruchomości zamieszkałych Ochrona Środowiska
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Drawno dla obiektów hotelowych Ochrona Środowiska
Informacja o gruntach -podatek rolny os. fizyczne Podatki i opłaty lokalne
Informacja o lasach - podatek leśny os. fizyczne Podatki i opłaty lokalne
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - podatek od nieruchomości os. fizyczne Podatki i opłaty lokalne
Krajowy transport osób - zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego Transport
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżenskie Urząd Stanu Cywilnego
Odpisy aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej Ochrona Środowiska
Oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia usług Turystyka
Oświadczenie rodziców o zmianie imienia lub imion dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagodpodarowanie przestrzenne i budownictwo
Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane / odtworzenie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sprostowanie aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Ewidencja ludności
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Planowanie, zagodpodarowanie przestrzenne i budownictwo
Uznanie ojcostwa /uznanie dziecka poczętego Urząd Stanu Cywilnego
Uznawanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych w sprawach cywilnych (wydanych w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii) Urząd Stanu Cywilnego
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o dofinansowanie utylizację azbestu Ochrona Środowiska
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim Turystyka
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości Nieruchomości
Wniosek o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na podstawie zeznań świadków Rolnictwo
Wniosek o szacowanie szkód Rolnictwo
Wniosek o wpis do ewidencji obiektów Turystyka
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego i użytków rolnych Rolnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego i rewitalizacji Nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego własność gospodarstwa rolnego w danym okresie Rolnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy dzierżawy gruntów Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie: łącznej powierzchni użytków rolniczych, osobistego prowadzenia gospodarstwa, posiadanych praktycznych kwal Rolnictwo
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona Środowiska
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony/najmu socjalnego lokalu* z mieszkaniowego zasobu Gminy Drawno Mieszkaniowy zasób gminy Drawno
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wpis, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie, zmiana wpisu) Działalność gospodarcza
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Wybory/referenda
wydanie dowodu osobistego Dowody osobiste
Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Drawno Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Ewidencja ludności
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia (w miejscu ) poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Drawno Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Ochrona Środowiska
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie Transport
Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Transport
Wydawanie dowodu osobistego Dowody osobiste
Wydawanie odpisu z rejestru instytucji kultury albo księgi rejestrowej Ogólne sprawy urzędowe
Wydawanie zaświadczeń: • O figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości • wielkości gospodarstwa rolnego zgłoszonego do opodatkowania • wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego • przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zgłoszonym do opodatkowania Podatki i opłaty lokalne
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Ewidencja ludności
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Ewidencja ludności
Wypis i wyrys ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie, zagodpodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zameldowanie na pobyt czasowy Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt stały Ewidencja ludności
Zaświadczenie o stanie cywilnym Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Zawarcie związku małżeńskiego w urzędzie stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenie na wykonanie, lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi Planowanie, zagodpodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zezwolenie zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w drodze Planowanie, zagodpodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zgromadzenia Zbiórka publiczna
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w Gminie Drawno Ochrona Środowiska
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona Środowiska
Zgłoszenie urodzenia dziecka Urząd Stanu Cywilnego
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ochrona Środowiska
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa stanowiącego wywrot/złom Ochrona Środowiska
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona Środowiska
Zgłoszenie zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Zmiana imienia i nazwiska Urząd Stanu Cywilnego
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników Oświata i edukacja
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Podatki i opłaty lokalne