Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Drawnie

Formularze elektroniczne

Typ Nazwa usługi Katagoria
Aktualizacja wniosku o najem lokalu na czas nieokreślony, najem socjalny lokalu Nieruchomości - procedury
Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Oferta realizacji zadania publicznego Organizacje pozarządowe
Pismo ogólne do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie przestrzenne, budownictwo
Wniosek o czasowe zajęcie terenu Nieruchomości - procedury
Wniosek o dofinansowanie utylizację azbestu Ochrona Środowiska
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia mieszkającego Oświata i edukacja
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Oświata i edukacja
Wniosek o udostępnienie danych: z ewidencji ludności /ze zbioru pesel / ewidencji dowodów osobistych Informacja adresowa
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości pobranego stypendium szkolnego Oświata i edukacja
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Drawno Planowanie przestrzenne, budownictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności o braku zameldowania Zameldowanie - procedury
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu Ochrona Środowiska
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia obcego w drodze Pas drogowy
Wniosek o wykup lokalu mieszkaniowego Nieruchomości - procedury
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony/najmu socjalnego lokalu* z mieszkaniowego zasobu Gminy Drawno Nieruchomości - procedury
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w Gminie Drawno Ochrona Środowiska
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Ochrona Środowiska
Zgłoszenie pobytu czasowego Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie pobytu stałego Zameldowanie - procedury
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Wymeldowanie - procedury
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa stanowiącego wywrot/złom Ochrona Środowiska
Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Ochrona Środowiska