Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Drawnie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wypełnij formularz

Dane wnioskodawcy

Dane przedsięwzięcia


ZAŁĄCZNIKI wynikające z art. 74 ust. 1 ustawy OOŚ:

 1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy OOŚ - kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2. kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) w ilości po 4 egzemplarze w formie pisemnej i elektronicznej – dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie2);
 4. mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie2), wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu realizacji inwestycji);
 5. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję  gruntów i budynków3), pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie2);
 6. wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji - dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy OOŚ (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej);
 7. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833 ze zm.) – jeśli dotyczy.

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI:

 1. Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa) – jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:
  1. 205zł. za wydanie decyzji,
  2. 17zł. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa) - od każdego stosunku pełnomocnictwa.  

 

Opłata płatna najpóźniej w dniu składania wniosku, na rachunek Gminy:

25 8359 0005 0031 3647 2000 0013 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Drawnie.

1) Dane nieobowiązkowe, ale pożądane do celów kontaktowych w toku prowadzonego postępowania, np. w celu umówienia terminu oględzin.

2) Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ przez obszar oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie się:

1)   przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2)   działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3)   działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

3) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, o którym mowa w załączniku nr 5. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia tego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

w Urzędzie Miejskim w Drawnie

            

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drawnie reprezentowany przez Burmistrza Drawna z siedzibą w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, tel.: (95) 768 21 11, adres e-mail: poczta@drawno.pl.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: pjackiewicz@drawno.pl, pod numerem telefonu: 664 773 699 lub na adres Administratora Danych.
 3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
  • wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),                        w związku z:
  • art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych; ich sprostowania (poprawienia); żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Drawnie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane ustawą na podstawie której działa Administrator.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.