Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Drawnie

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wypełnij formularz

Lokalizacja Instalacji:

Inne dane:

na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń przewidzianych w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, oświadczam, że wskazany we wniosku budynek mieszkalny, do którego została przyłączona instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków, służy wyłącznie celom mieszkaniowym.
mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna
kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę
dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania oczyszczalni
oświadczenie zgłaszającego instalację (dotyczy instalacji służącej wyłącznie celom mieszkaniowym)
dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – 120,00 zł (nie dotyczy instalacji służącej wyłącznie celom mieszkaniowym)
dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – 17,00 zł

**  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku  w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 2014, poz.1800

Składający zgłoszenie oświadcza:

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń przewidzianych w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, oświadczam, że budynek mieszkalny do którego została przyłączona instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków służy wyłącznie celom mieszkaniowym.