Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Drawnie

Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa stanowiącego wywrot / złom

Wypełnij formularz

Dane właściciela:

Lokalizacja roślin do usunięcia:

Dane roślin do usunięcia (uzupełnić dla każdej rośliny z osobna - obwody mierzone na wysokości 130 cm ;w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa):


Ustawa o ochronie przyrody wprowadziła definicje wywrotu i złomu: 

- wywrot –drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej; 

- złom to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej. 

 

Powyższe wynika z art. 83f ust. 14 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którą wywroty lub złomy mogą usuwać: 

1/ jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu. 

2/ inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez właściwy do wydania zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

w Urzędzie Miejskim w Drawnie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) uprzejmie informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drawnie reprezentowany przez Burmistrza Drawna z siedzibą w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, tel.: (95) 768 20 31, adres e-mail: poczta@drawno.pl.
  2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@drawno.pl  lub pod numerem telefonu: 664 773 699.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 ). Dane będą przetwarzane w celu obsługi wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  • właścicielowi terenu (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem terenu);
  • organowi uzgadniającemu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w przypadku, gdy przedmiotem wniosku będą drzewa, niebędące obcymi gatunkami topoli, znajdujące się w pasie drogowym drogi publicznej lub w przypadku, gdy przedmiotem wniosku będą drzewa i/lub krzewy znajdujące się na obszarze rezerwatu przyrody);
  • organom odwoławczym i sądom.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.
  3. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych; ich sprostowania (poprawienia); ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu.
  4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Drawnie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych jest brakiem formalnym i uniemożliwia wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.