Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Drawnie

Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wypełnij formularz

Dane wnioskodawcy:

Dane pełnomocnika

Lokalizacja roślin do usunięcia:

Dane roślin do usunięcia (uzupełnić dla każdej rośliny z osobna - obwody mierzone na wysokości 5 cm ;w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa):


POUCZENIE:

Zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel / współwłaściciele nieruchomości, na której znajdują się drzewa. 

 

Jeżeli zgłaszający działa poprzez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, jeśli jest ona wymagana.

 

Bez zgłoszenia można usuwać drzewa, jeżeli obwód pnia / pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2)  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

3)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 

Pracownik Referatu Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Drawnie, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin drzew objętych zamiarem usunięcia i sporządza protokół z tej czynności.

 

Wydział w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamierzonego usunięcia drzewa / drzew. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej placówce pocztowej.

 

Usunięcie drzew / drzew, których dotyczy zgłoszenie, może nastąpić:

 1. gdy organ nie wniósł sprzeciwu w powyższym terminie lub 
 2. gdy organ przed upływem powyższego terminu wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  (na pisemne żądanie zgłaszającego, opłata skarbowa 17,00 zł)      .

 

Postępowania związane ze zgłoszeniami zamierzonego usunięcia drzew są prowadzone na podstawie art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

 

 

Zmiana przepisów obowiązuje od dnia 17 czerwca 2017 r. i została wprowadzona ustawą z dnia 
11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody ( Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

w Urzędzie Mie­jskim w Drawnie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) uprzejmie informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drawnie reprezentowany przez Burmistrza Drawna z siedzibą w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, tel.: (95) 768 20 31, adres e-mail: poczta@drawno.pl.
  2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: pjackiewicz@drawno.pl lub pod numerem telefonu: 664 773 699.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 ). Dane będą przetwarzane w celu obsługi wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  • właścicielowi terenu (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem terenu);
  • organowi uzgadniającemu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w przypadku, gdy przedmiotem wniosku będą drzewa, niebędące obcymi gatunkami topoli, znajdujące się w pasie drogowym drogi publicznej lub w przypadku, gdy przedmiotem wniosku będą drzewa i/lub krzewy znajdujące się na obszarze rezerwatu przyrody);
  • organom odwoławczym i sądom.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.
  3. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych; ich sprostowania (poprawienia); ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu.
  4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Drawnie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych jest brakiem formalnym i uniemożliwia wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.