Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Drawnie

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Organ właściwy, do którego należy złożyć deklarację


Burmistrz Drawna
ul. Kościelna 3
73-220 Drawno

Rodzaj nieruchomości

Dane składającego deklarację

Adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację

Adres nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja

Adres korespondencyjny

Dane deklaracji

Dane dotyczące nieruchomości

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, ZARZĄDU WSPÓLNOTY LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI - W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ


W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ:

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ:

Rodzaj pojemnika na odpady Ilość pojemników na odpady do odbioru w ciągu miesiąca Wysokość opłaty za pojemniki (Iloczyn ilości pojemników i stawki ** za pojemnik)
120 l. 240 l. 1100 l.
Zmieszane
Bio
Papier
Metale i tworzywa sztuczne
Szkło
Razem

Wyliczenie wysokości opłaty dla właścicieli – obiektów hotelowych (w przypadku braku opomiarowania zużycia wody, bądź braku danych za okres ostatnich 12 miesięcy, należy zastosować wyliczenie wysokości opłaty jak dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wypełniając druk „DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DRAWNO DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH” zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawno)

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA DOMKU LETNISKOWEGO, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE REKREACYJNO WYPOCZYNKOWYM - WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO), informuję iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Drawnie z siedzibą przy ul. Kościelnej 3, 73-220 Drawno, tel. (+48 95) 768 2031 ; e-mail: poczta@drawno.pl.
 • Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@drawno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Drawno – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapisów wynikających z ustawy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 1438 ze zm.).

OBJAŚNIENIA

 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Drawna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana z zastrzeżeniem art. 6m ust. 5 pkt 1 ustawy. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j Dz. U. 2019r. poz.2010 ze zm.)
 4. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
 5. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Drawna określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie dostępne są pod adresem http://bip.drawno.pl/rada/uchwaly.dhtml