herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu Z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Ochrona Środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. „Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew" właściciela lub właścicieli nieruchomości, zawierający:

• imię i nazwisko wnioskodawcy,

• oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

• rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości

• pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika

• dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej)

Word

Klauzula informacyjna

Komórka organizacyjna

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawnie ul. Kościelna 3,  73-220 Drawno – w godzinach: poniedziałek - piątek – 730 - 1530

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Planowania, Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok. nr 4 tel: 095 768 20 31

Opłaty

Nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

Opłata skarbowa:

• za pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - 17,00 zł. (Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej).

Termin i sposób załatwienia

Do 35 dni (21 dni na dokonanie oględzin, 14 dni od dokonania oględzin na wniesienie sprzeciwu przez organ).

Podstawa prawna

- art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 55) ;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 2017. 1330)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Drawna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zgodnie z art. 83f ust. 8, 12 usunięcie drzewa może nastąpić:

1) jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin,
2) w momencie wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia przez organ sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

2. Zgodnie z art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych przez organ oględzin usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
3. Zgodnie z art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

4. W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;